USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE

 

SPORZĄDZANIE:

 • listy płac,
 • umowy zlecenia i umowy o dzieło wraz z rozliczeniem,
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • deklaracji pracowniczych oraz rozliczeniowych do ZUS,
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT-4, PIT-11),
 • deklaracji rozliczeniowych PFRON,
 • przygotowywanie dla właściciela wszelkiego rodzaju sprawozdań,
 • pomoc przy organizowaniu szkoleń BHP,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej - w tym przygotowywanie akt osobowych osób nowo zatrudnionych,
 • doradztwo w zakresie kodeksu pracy.

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KPiR

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • rozliczanie właścicieli,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • reprezentacja przed urzędami,
 • pomoc w sporządzaniu remanentu,
 • uzgadnianie stanów magazynowych.

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)

 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, księgi pomocnicze),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT-7 / VAT-7K / VAT-7D
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • rozliczanie właścicieli,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • reprezentacja przed urzędami,
 • monitoring zobowiązań i należności
 • pomoc przy przeprowadzeniu inwentaryzacji
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowywanie zakładowego planu kont wraz z wdrożeniem,
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i raportów.
 • Profesjonalizm naszych usług w tym zakresie zapewnia wieloletnie doświadczenie pracowników i posiadanie licencji Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.